MEBLE O firmie Regulamin Do pobrania Nowości kolorystyczne Kontakt Koszyk STREFA DEALERA
Regulamin sklepu
REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻY
„ANTRAX”

I. Postanowienia Ogólne
1. Właścicielem Platformy Sprzedaży jest producent mebli - Paweł Cięciwa „Fabryka Mebli Biurowych ANTRAX”
z siedzibą w Niepołomicach 32-005 przy ul. Grabskiej 11, NIP 6791005059, REGON 351322335, zwany dalej „producentem”.
2. Przedmiotem działalności Platformy Sprzedaży jest sprzedaż mebli i elementów meblowych, zwanych dalej „produktem” lub „produktami”. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach Platformy Sprzedaży są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte roczną gwarancją producenta.
3. Wszystkie produkty jak również ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i jako takie objęte są prawem ochronnym na znaki towarowe.
4. Platforma Sprzedaży realizuje zamówienia na terenie całej Polski poprzez sieć handlową Dealerów. Szczegółowe dane dotyczące Dealerów (nazwa, siedziba, organ rejestrowy, numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany, adres e-mail) zamieszczone zostały w na stronie Platformy Sprzedaży w formularzu zamówienia. Stroną umowy sprzedaży z Klientem jest wybrany przez niego Dealer.
5. Zamówienia należy składać w języku polskim.

II. Klient
Zakupu wybranego produktu za pomocą Platformy Sprzedaży dokonać może:
1. Osoba fizyczna, która w dacie składania zamówienia posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. Osoba prawna reprezentowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji,
3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

III. Składanie i realizacja zamówień
1. Zamówienia za pomocą Platformy Sprzedaży można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta przez Klienta ani zalogowania się do serwisu.
3. Klient, składając zamówienie za pomocą Platformy Sprzedaży, zamawia produkt u wybranego przez siebie Dealera.
4. Procedura złożenia zamówienia na wybrany produkt wymaga podjęcia następujących czynności:
1) Wybranie danego produktu przez Klienta
2) Dodanie produktu do koszyka, „Twój koszyk”
3) Wypełnienie danych Klienta niezbędnych do wystawienia faktury oraz danych dostawy
4) Wysłanie zamówienia na wybrany produkt/produkty
5. Wysłanie zamówienia przez Klienta w sposób określony w ust. 4 pkt 4) oznacza złożenie przez Klienta oferty zakupu wybranego produktu na warunkach wybranych i zaakceptowanych przez Klienta w trakcie procedury zakupu produktu. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
6. Najpóźniej w następnym dniu roboczym od złożenia przez Klienta zamówienia na wybrany produkt/produkty Klient otrzyma od Dealera elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz fakturę proforma z podanym numerem rachunku bankowego, na który Klient powinien wpłacić cenę za zakupiony produkt/produkty.
7. Realizacja przyjętego przez Dealera zamówienia na wybrany przez Klienta produkt/produkty rozpoczyna się od dnia zaksięgowania zapłaty na
rachunku bankowym Dealera wskazanym na fakturze proforma lub od przesłania Dealerowi przez klienta potwierdzenia zapłaty e-mailem lub faxem.
8. Dealer po otrzymaniu od Klienta zapłaty ceny sprzedaży zakupionego produktu/produktów przystępuje do realizacji zamówienia.
9. FMB Antrax dostarcza zamówiony przez Klienta produkt/produkty do Dealera w terminie do 10 dni roboczych (za wyjątkiem mebli systemu XAR lub zamówień zawierających elementy XAR gdzie realizacja trwa do 4 tygodni).
10. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia nie będzie rozpatrywany przez Dealera. W szczególności Dealer zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
11. Realizacja przez Dealera zamówienia złożonego przez Klienta kończy się z chwilą dostarczenia zakupionego produktu na adres wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem rozdziału VI.

IV. Zmiana danych
1. Jeżeli po skierowaniu zamówienia do realizacji okaże się, że producent dokonał zmian w produkcie, wycofał dany produkt z produkcji lub chwilowo brakuje w ofercie producenta danego produktu, Dealer niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie i jednocześnie zaproponuje zmianę zamówienia, oferując inny dostępny produkt wraz z aktualną ceną. W razie potwierdzenia przez Klienta zmiany, termin realizacji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zmiany.
W momencie zmiany zamówienia, zmiany pozycji i ceny Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie zmienionego zamówienia. Zmianę zamówienia Klient potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Brak zgody Klienta na zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej skutkować będzie zwrotem wpłaconej przez Klienta ceny za zakupiony produkt.

V. Ceny i płatności
1. Zamieszczone na stronach Platformy Sprzedaży produkty wraz z cenami nie stanowią oferty sprzedaży, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
2. Ceny produktów zamieszczone na stronach Platformy Sprzedaży wyrażone są w złotych polskich (PLN)
i określone są  jako ceny netto oraz ceny brutto  (zawierają podatek VAT). 
3. Podane ceny są cenami ostatecznymi.
4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.  

VI. Dostawa i odbiór produktu
1. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie przez Dealera z Klientem.
2
. Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:
1) dostawa przez Dealera na adres wskazany w zamówieniu, na obszarze województwa, w którym Dealer posiada wybrany punkt sprzedaży - koszty dostawy wynoszą 2,00 zł netto (2,46 zł brutto) za 1 km dystansu w obie strony, ewentualnie w przypadku zamówienia, którego wartość każdorazowo przekracza 5 000,00 zł netto (6150,00 zł brutto) – koszty dostawy wliczone są w cenę katalogową zamówionego produktu/produktów
2) odbiór własny z punktu sieci handlowej Dealera- koszty dostawy wynoszą 0,00 zł.
3. Wydanie i odbiór produktu przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności produktu ze złożonym zamówieniem.
4. Dostawa nie obejmuje rozpakowania i montażu mebli, chyba że ustalono inaczej z Dealerem.
5. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej i jakościowej z zamówieniem oraz kontroli, czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zakupiony produkt.  
6. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany produkt posiada braki ilościowe albo też został mechanicznie uszkodzony, należy niezwłocznie sporządzić protokół szkodowy oraz poinformować Dealera, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
7. Przyjęcie przez Klienta dostarczonego produktu bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.

VII. Reklamacje
1. Wszystkie produkty dostępne na stronach Platformy Sprzedaży objęte są gwarancją jakości na okres 1 roku od dnia wydania produktu Klientowi.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta – konsumenta, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady produktu na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Dokumentem poświadczającym możliwość skorzystania przez Klienta z uprawnień reklamacyjnych określonych
w ust. 2 jest faktura VAT wystawiona przez Dealera. 
4. Celem skorzystania z uprawnień reklamacyjnych określonych w ust. 2 Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z Dealerem.
5. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Obrazy przedstawione na stronie Platformy Sprzedaży są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych. Różnice mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

VIII. Odstąpienie od umowy
1. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego produktu Klient-konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), składając Dealerowi stosowne oświadczenie na piśmie.
2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, zgodnie z ust. 1, przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy fabryczne opakowanie zakupionego produktu nie zostało naruszone. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt transportu produktu do sieci handlowej Dealera obciąża odstępującego Klienta-konsumenta. Zwracany w trybie odstąpienia od umowy produkt powinien być dostarczony Dealerowi w stanie nienaruszonym, fabrycznie opakowanym, kompletnym wraz z  fakturą VAT.
4. Dealer w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli produkt spełnia wymagania określone
w ust. 2 i ust. 3 powyżej, Dealer wystawi fakturę korygującą i zwróci Klientowi- konsumentowi cenę na wskazany rachunek bankowy.
5. Dealer nie przyjmie przesyłki produktu odesłanego przez Klienta za pobraniem.

IX. Poufność danych i polityka prywatności
1. Akceptując Regulamin Platformy Sprzedaży, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia (zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży produktów, dostarczeniem produktu Klientowi, obsługą reklamacji).  
2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku braku zgody na powyższe Klient za pośrednictwem poczty e-mail zobowiązany jest oświadczyć Właścicielowi Platformy Sprzedaży, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa w ust. 1.
3. Właściciel Platformy Sprzedaży posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
i przestrzega wprowadzonych zasad ochrony. Zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Platformy Sprzedaży. 
4. Dane osobowe Klientów podane na formularzu zamówienia objęte są ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.


X. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Dealera.
2. Złożenie zamówienia za pomocą Platformy Sprzedaży jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu Platformy Sprzedaży, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z rozdziałem IX.
3. Właściciel Platformy Sprzedaży ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Platformy Sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
ANTRAX Fabryka Mebli Biurowych

Fabryka Mebli Biurowych Antrax jest firmą z polskim kapitałem działającą na rynku nieprzerwanie od 1993 roku. Przez ten czas zyskaliśmy opinię firmy stabilnej o ugruntowanej pozycji, a co za tym idzie dającą gwarancję wysokiej jakości, wymaganej precyzji, utrzymującej krótkie, bo 10-cio dniowe terminy spełnienia zamówień na terenie całej Polski. Dzięki stałym inwestycjom w zaplecze technologiczne naszej fabryki dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, dzięki któremu osiągamy duże moce produkcyjne. Możliwości produkcyjne pozwalają nam na wytworzenie do 400 regałów biurowych i 150 stanowisk pracy w ciągu jednej zmiany pracowniczej. Obecnie działalność fabryki jest ukierunkowana na produkcję systemowych mebli biurowych. Kompleksowo wyposażamy biura, gabinety, sale konferencyjne, kancelarie oraz wszelkie inne pomieszczenia pracownicze i biurowe.

W naszym sklepie internetowym oferujemy w ciągłej sprzedaży produkowane przez naszą fabrykę meble biurowe, meble gabinetowe, meble i stoły konferencyjne, lady recepcyjne, szafy i regały oraz przegrody biurowe (stanowiska open space). 

Meble biurowe - informacje

Profesionalny sklep internetowy  

W roku 2012 z grupą pasjonatów stworzyliśmy od podstaw sklep internetowy , który jest w swej formie znacznie różniącym się rozwiązaniem od sklepów działających w sieci.Ideą nadrzędną było to, aby osoby niezwiązane z branżą meblową mogły w sposób prosty dokonywać wyboru oraz przybliżać układy mebli biurowych i rozwiązań przestrzennych.
Nowe kolory oklein (wzory dekorów) 2018  

Wraz z wydaniem w wersji drukowanej (z wklejonymi próbkami oklein) nowego wzornika dekorów, w styczniu 2018 roku, wprowadziliśmy do naszej oferty nowe kolory oklein. Są to: Orzech Rockford Ciemny, Orzech Rockford Jasny, Dąb Urban Oyster i Dąb Coastland Szampański.
Dlaczego warto z nami współpracować  

Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się fabryk mebli biurowych w Polsce. Zapewniamy najszybsze dostawy mebli od momentu zamówienia, dzięki systemowi informatycznemu, który stworzyliśmy samodzielnie od podstaw. W efekcie jego funkcjonowania zamówienia, które otrzymujemy w fabryce są przetwarzane na produkcję i magazyn w zaledwie kilka minut. Utrzymujemy duże stany magazynowe, dlatego też niejednokrotnie zamówienia od dystrybutorów są pakowane na samochody i ekspediowane w tym samym dniu.
Gdzie można zobaczyć i kupić nasze meble biurowe - autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski:
Bełchatów Bełk Będzin Biała Podlaska Bielsko-Biała Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gdańsk Gdynia Gliwice Jastrzębie Zdrój Kalisz Katowice Kielce Kraków Legnica Lublin Łódź Modlniczka Olsztyn Opole Ostrowiec Świętokrzyski Płock Poznań Radom Rzeszów Stalowa Wola Szczecin Tychy Warszawa Wrocław Zielona Góra
      FMB ANTRAX, 32-005 Niepołomice, ul. Grabska 11, tel/fax: 12 657 64 64, 12 653 28 14
xxxxxxxx